Съобщение за възстановяване на присъствения образователен процес от 29. 11. 2021г.

Присъственият образователен процес в НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан се възстановява от 29.11.2021г. за първи, втори и четвърти клас, тъй като са подадени декларации за съгласие за тестване от родителите на поне 50% от учениците в паралелката. Осигурена е безопасна среда във връзка със Заповед № РД 09- 4614/24.11.21 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-963/24.11.2021г. на Министъра на здравеопазването с утвърденото приложение – Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. За последващо включване на ученици в процеса…

Още по темата...

Иновативното училище в акция: Музика

Урок по Музика в 4 клас под ръководството на г-жа Маркова – „Видове музикални инструменти“ по Метода на работните станции. Интеракцията се проведе в класната стая – 6 работни станции, на които учениците с лекота работиха в екип и класифицираха музикалните инструменти на специално изработени работни листи, които придобиха окончателен вид на работни табла, достойни за всеки кабинет по музика. Струнни, духови, ударни и клавишни, народни и класически – видовете инструменти вече не са непозната материя за нашите четвъртокласници, които разгадаха тайните на тяхното звукоизвличане, тембър и приложение в оркестъра.…

Още по темата...

Етнографска къща с. Спасово

Всяка година НУ „Свети Климент Охридски“ издава своето Касабово календарче, чиято цел и приложение да поддържа родолюбивия дух на нашите ученици и обществеността.
В предстоящото поредно издание се наложи като основна тема живота и дейността на революционера Иван Андонов, роден в с. Мурсалково, днешно Спасово община Чирпан.

Още по темата...

Продължаващо обучение

Във връзка с разширяване на възможностите за включване на лица, които не са посещавали училище, както и на лица прекъснали обучението си през минали години в образователната система за ограмотяване с цел придобиване на образование (основно) НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан създава организация за ред и условия за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на начален етап на основна степен на образование. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:• Закон за предучилищното и училищното образование;• Наредба 11 от…

Още по темата...

СЪОБЩЕНИЕ 05.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с необходимостта за създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение в НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан при осигуряване на възможно най-безопасна среда в училищата в общини с ниво на заболеваемост повече от 500 на 100 000 население присъственият образователен процес може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва писмено декларирано съгласие на поне 50% от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с безплатни неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19. Родителите, които…

Още по темата...

Съобщение ОРЕС от 02.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ: В изпълнение на Заповед № РД 09-3596/20.10.2021г. на Министъра наобразованието и науката и във връзка с регистриран висок процент наслучаи с COVID – 19 с достигната 14 – дневна заболеваемост над 750 на100 000 население на територията на Община Чирпан обучението навсички ученици ще премине от разстояние в електронна среда считано от02.11.2021г. За НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан то се осъществява чрезизползване на платформата на Microsoft Teams във вид на синхроннообучение от 1 до 4 клас при спазване на Правилата за работа в електроннасреда и приетия дневен режим…

Още по темата...