Документи учебната 2023/2024 учебна година

Документи:

[1]. Начален бюджет за 2023 г. със заповед на кмет.
[2]. График за провеждане на контролно изпитване по класове и паралелки за учебната 2023-2024г.
[3]. Годишен план за дейността на училището.
[4]. Годишен план за квалификационната дейност.
[5]. Училищен план – прием
[6]. Стратегия за развитие на училището за периода 2020-2024г (актуализация).
[7]. Програмна система на подготвителна група.
[8]. Програма за предоставяне на равни възможности.
[9]. Програма за превенция на ранното напускане.
[10]. Правилник за дейността.
[11]. График за провеждане на консултации с ученици за първи срок.
[12]. Етичен кодекс.
[13]. Режим на обучение.
[14]. Примерни мерки за повишаване качеството на образованоето.
[15]. Училищен учебен план 1 клас.
[16]. Училищен учебен план 2 клас.
[17]. Училищен учебен план 3 клас.
[18]. Училищен учебен план 4 клас.