Административни услуги, бланки и заявления

Административни услуги, бланки и заявления

[1]. заявление за  записване ученици при преместване
[2]. заявление за записване в  1 клас
[3]. заявления за записване в подготвителна група
[4]. Информация за административна услуга за деца в предучилищна група
[5]. Информация за административна услуга завършен клас или начален етап
[6]. Информация за административна услуга приемане и преместване на ученици
[7]. Информация за признаване на период обучение от чужбина I – VI клас
[8]. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ РОДИТЕЛ ЛИЧНИ ДАННИ