Документи 2022 – 2023г.

[1]. Училищен учебен план – 1. клас
[2]. Училищен учебен план – 2. клас
[3]. Училищен учебен план – 3. клас
[4]. Училищен учебен план – 4. клас
[5]. Мерки за повишаване качеството на образованието
[6]. Режим на обучение – разпределение на часовете
[7]. Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2022-2023г.
[8]. Стратегия за развитие на НУ Свети Климент Охридски 2020 – 2024 с приложен план за действие и финансиране (за учебната 2022-2023г.)
[9]. График за провеждане на консултации с ученици по учебни предмети за учебната 2022-2023г.
Правилник за устройството и дейността за учебната 2022-2023г.
[10]. Първа част
[11]. Втора част

[12]. Програма за превенция на ранно напускане (2022-2023г.)
[13]. Програма за предоставяне на равни възможности (2022-2023г.)
[14]. Програмна система на подготвителна разновъзрастова група (2022-2023г.)
[15]. Училищния план – прием в НУ Св. Климент Охридски за учебната 2022-2023г.
[16]. Годишен план за дейността за учебната 2022 – 2023г.
[17]. Годишен план за квалификационната дейност за учебната 2022 – 2023г.
[18]. Актуализирани Правила за работа в ОРЕС 2022 – 2023 г.
[19]. Съобщение преминаване в ОРЕС