Документи учебната 2023/2024 учебна година

Документи: [1]. Начален бюджет за 2023 г. със заповед на кмет.[2]. График за провеждане на контролно изпитване по класове и паралелки за учебната 2023-2024г.[3]. Годишен план за дейността на училището.[4]. Годишен план за квалификационната дейност.[5]. Училищен план – прием[6]. Стратегия за развитие на училището за периода 2020-2024г (актуализация).[7]. Програмна система на подготвителна група.[8]. Програма за предоставяне на равни възможности.[9]. Програма за превенция на ранното напускане.[10]. Правилник за дейността.[11]. График за провеждане на консултации с ученици за първи срок.[12]. Етичен кодекс.[13]. Режим на обучение.[14]. Примерни мерки за повишаване качеството на образованоето.[15].…

Още по темата...