Журналистически клуб “Бъдниче”

Начално училище « Св.Климент Охридски» гр.Чирпан

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“,

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

и Европейски структурни и инвестиционни фондове

Публични изяви на група за занимания по интереси « Журналистически клуб –Бъдниче»

« Приказки за доброто»

На 21.12.2016 г. в НУ « Св.Климент Охридски» учениците от Журналистически клуб «Бъдниче» представиха приказки за доброто, за сполуката, за истинските ценности и добрите думи в представителна изява  пред своите гости – децата от ОДЗ ” Здравец”, ДГ ” Слънце”, ДГ ” Калина Малина” , ПГ към НУ “Св.Климент Охридски” и всички ученици от училището. След празника гости и участници си пожелаха  винаги да е топло и сърдечно, да е искрено , добро и вечно , и да го има онова вълшебство, което ни прави добри !

« Представяне на Касабово календарче»

Един училищен празник на 2 март  пред картата на България със стихове , песни , разкази за събития, герои, и славна история. Празник предизвикан от децата, по тяхна идея , с много обич и признание към родната земя -едно неръкотворно Касабово календарче , което съхранява родовата памет и подвига на предците ни.  Тази година празникът ни беше споделен и от нашите гости : експертите от РУО -Стара Загора Митко Пеев и Райна Димитрова, госпожа Стойчева от ДГ ” Калина Малина”, колеги и приятели, представители на Съвет «Твоят час».

Публични изяви на група за занимания по интереси « Театрална работилница – Бъбривко»

«Словото и неговите крепители»

« След перото на Кирил и Методий,

след следата, оставена ни от Климент Охридски,

през вековете… до наши дни.. минава светлината на

просвещението

и гради народността! И нека да пребъде!» – бе мотото , което присъства в представителната изява на група за занимания по интереси « Театрална работилница «Бъбривко» по време на празника , отразяващ историята и делото на просветителите в град Чирпан в залата на Община Чирпан на 25 ноември. Пред гостите на събитието : проф. Георги Иванов и доц. Салджиев от  Тракийски университет- Стара Загора, пред представители на Училищното настоятелство, родители, директорите на училищата в гр. Чирпан, общински съветници и граждани , учениците от групата за занимания по интереси представиха словото и неговите крепители през вековете чрез презентация и художествено пресъздаване.

« Театрален етюд за Баба Марта»

Весел и чудесен празник в подготвителната група на НУ ” Св. Климент Охридски”. Бъбривковците от групата за занимания по интереси на госпожа Димова пред децата и учениците с пожелания за здраве и берекет, с мартенички от Баба Марта и с много песни и танци  на 1 март посрещнаха първите предвестници на пролетта.

Публична изява на група за занимания по интереси « Музикална формация»

Представителен концерт по повод патронния празник на училището

На 25 ноември в залата на Община Чирпан учениците от групата за занимания по интереси « Музикална формация» участваха в патронния празник на училището с представителен концерт на възрожденски песни.Гости на събитието  бяха проф. Георги Иванов и доц. Салджиев от  Тракийски университет- Стара Загора, представители на Училищното настоятелство, родители, директорите на училищата в гр. Чирпан, общински съветници и граждани.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.