Бюджет до 30.06.2016г.

Общ бюджет на училището за 2016 година- 222 728 лева.

Разход до 30.06.2016 година – 107898 лв.

В това число :

за заплати – 66023 лв.;

други възнаграждения и плащания на персонала- 6287 лв.;

задължителни осигурителни вноски от работодател- 14821 лв.;

издръжка- 20225 лв.;

платени данъци и такси- 542 лв.

До 30.06.2016 година училището няма задължения и неразплатени  разходи.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на НУ „ Св. Климент Охридски” гр. Чирпан  към 30.06.2016 г.е предоставена на учителите, служителите и работниците  в  училището на Общо събрание на 13.07.2016 г.

На 11.07.2016 г. Председателят на Училищното настоятелство е запознат с изпълнението на бюджета чрез уведомително писмо и покана за присъствие на членовете на УН на Общо събрание за отчет на бюджета към 30.06.2016 г. Съгласно функциите си председателят на Училищното настоятелство се задължава  да предостави информация за изпълнение на делегирания бюджет на членовете на училищното настоятелство.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет е предоставена и на председателя на синдикалната организация към училището.

Документи:
[1]. Изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2016г.