Продължаващо обучение

Във връзка с разширяване на възможностите за включване на лица, които не са посещавали училище, както и на лица прекъснали обучението си през минали години в образователната система за ограмотяване с цел придобиване на образование (основно) НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан създава организация за ред и условия за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на начален етап на основна степен на образование.

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
• Закон за предучилищното и училищното образование;
• Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ( от чл.123 до чл.128 вкл.).
Индивидуалния административен акт се издава от училището при следване на следната процедура:
За валидиране на компетентности се подава заявление до директора на училището, към което се прилага документ за завършен предходен клас или етап. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице на място в сградата на училището. Удостоверение се издава на всички лица, доказали компетентности в съответствие с изискванията за завършване на начален етап на основна степен на образование и има удостоверителен характер. Заявлението се получава на място в училището, попълва се коректно с точно вписани данни и се подава в канцеларията, след което получава входящ номер. След успешно полагане на всички изпити на лицата се издава Удостоверение за валидиране. Получаването на документа е лично или чрез упълномощено лице
Услугата не се предоставя по електронен път.

Срок на действие на документа – безсрочен.
Такси за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене се събират съгласно чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата – Регионалното управление на образованието гр. Стара Загора и Министерство на образованието и науката
Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд