Продължаващо обучение

Във връзка с разширяване на възможностите за включване на лица, които не са посещавали училище, както и на лица прекъснали обучението си през минали години в образователната система за ограмотяване с цел придобиване на образование (основно) НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан създава организация за ред и условия за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на начален етап на основна степен на образование. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:• Закон за предучилищното и училищното образование;• Наредба 11 от…

Още по темата...