План – прием в НУ Св.Климент Охридски за 2021-2022г.

Училищния план – прием в НУ „ Св.Климент Охридски“ за учебната 2021-2022г. се изразява в следните параметри:

Брой паралелки в първи клас – една;
Брой места в паралелката в първи клас – 22;
Брой свободни места в останалите паралелки: 2 клас – 3 места, 3 клас – 2 места, 4 клас – 3 места.
За всички ученици от първи клас има възможност да бъдат включени в целодневна организация на учебния ден. Има налична материално – техническа база за осъществяване на обучението им – обзаведени учебни кабинети, нов компютърен кабинет, лаптопи, таблети, мултимедии, интерактивна дъска, спортна площадка.
Организацията на учебния ден в училището за всички класове е целодневна и се осъществява като задължителните учебни часове и избираемите учебни часове се провеждат в самостоятелен блок преди обяд.