Втори ден от Мобилност по НП “Иновации в действие”

Втори ден от Мобилност по НП “Иновации в действие” с домакин Иновативно Начално училище “Свети Климент Охридски” гр. Чирпан

Открит урок по математика със STEM елементи представиха г-жа Валентина Петкова и учениците от четвърти клас пред колеги и ученици от три училища: Иновативно ОУ „Иван Вазов“ гр. Бургас, ОУ „Христо Г. Данов“ с. Розино, обл. Пловдив и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Душево, обл. Габрово – гости в мобилност по НП “Иновации в действие” – обмен на иновативна практика.

В различно разположени според дидактическата цел работни станции в зеления двор на училището пред нашите гости четвъртокласниците сами изграждат и прилагат компетентности на базата на знания и умения. Заданията са с обща тема, уточнени се правила за работа на станциите, децата са разделени на групи и работят в екип. извършва се текущ контрол и оценка. Оказва се индивидуална подкрепа при различните нива на трудност; беседа; инструктаж; наблюдение; дискусия; демонстрация; обяснение; работни листове; работа в екип; сътрудничество; творчески задачи; междупредметни връзки.

Специалните ръчно изработени за целта органайзери са заредени с необходимия учебен инвентар, правила и инструкции за работа. Учениците са разпределени в екипи по станции. Във всеки екип работят ученици с различен успех и различен темп на работа. Целта на учениците е да отговорят правилно на поставената задача, да направят самопроверка с ключа за отговор и да спечелят всичките четири части на четирите станции, които пък са условие от финалната задача – STEM предизвикателството.

Работата по станциите се извършва в определен ред от станция №1 до №4 за определено време. Учениците се „завъртат“ по часовниковата стрелка, докато отново се върнат на първоначалната работна станция. Финалната задача предизвиква голям интерес, провокира се креативността и изобретателността у учениците.

По време на педагогическото наблюдение колегите отбелязаха уменията за екипна работа и сътрудничество, критическо мислене и комуникативност, които се развиват чрез въведената иновация и вече втора година за всеки ученик от всеки клас се прилагат инструменти за оценка и се отчита напредъка на тези умения.