Съобщение ОРЕС от 02.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ:

В изпълнение на Заповед № РД 09-3596/20.10.2021г. на Министъра на
образованието и науката и във връзка с регистриран висок процент на
случаи с COVID – 19 с достигната 14 – дневна заболеваемост над 750 на
100 000 население на територията на Община Чирпан обучението на
всички ученици ще премине от разстояние в електронна среда считано от
02.11.2021г.

За НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан то се осъществява чрез
използване на платформата на Microsoft Teams във вид на синхронно
обучение от 1 до 4 клас при спазване на Правилата за работа в електронна
среда и приетия дневен режим в ОРЕС на училището, публикувани на
сайта.