Стратегия за развитие за периода 2021 – 2024г.

Стратегия За Развитие На Начално Училище „Св. Климент Охридски“

за периода 2021 – 2024г.

Стратегията за развитие на Начално училище „Свети Климент Охридски“ гр.
Чирпан е приета на Педагогически съвет (Протокол № 6/25.03.2021г.) , съгласувана
от Обществен съвет (Протокол 5/26.03.2021г.) и утвърдена със Заповед
№204/30.03.2021г. на директора на училището

Настоящата стратегия очертава в дългосрочен план основните тенденции, цели, задачи,
приоритети и насоки за развитие в дейността на училищната институция, както и
ресурсите чрез които ще постигне нейното изпълнение. С реализирането на стратегията
ще се отговори на очакванията на всички участници в образователния процес