Документи 2018/2019 учебна година

Документи 2018/2019 учебна година

[1]. Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2018г.
[2]. протокол 14 – 10.10.2018 на Общ. Съвет
[3]. Годишен план за дейността на училището
[4]. Годишна училищна програма за ЦОУД
[5]. График за консултации по учебните предмети
[6]. организация на учебния ден
[7]. Правилник за дейността на НУ Св. Климент Охридски
[8]. Програма за превенция на ранното напускане на образователната система
[9]. Програма за предоставяне на равни възможности
[10]. Програмна система и график БДП
[11]. Стратегия за развитие на училището
[12]. Училищен учебен план
[13]. Доклад отчет на бюджета за 2018г.
[14]. Отчет на бюджета за 2018г.
[15]. Протокол от обществен съвет
[16]. Бюджет към 31.03.2019
[17]. Протокол 17 Обществен съвет
[18]. Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко”