Документи за учебната 2017-2018 година

Документи за учебната 2017-2018 година

[1]. Годишен план за дейността на НУ Св. Климент Охридски
[2]. Годишна училищна програма за целодневно обучение
[3]. Информация за организация на учебния ден
[4]. Мерки за повешаване на качеството
[5]. Отчет за изпълнение на Стратегия на училището за 2016-2017 година
[6]. Правилник за дейността на училището
[7]. Програма за превенция на ранното напускане и намаляване дела на преждевременно напусналите
[8]. Програма за предоставяне на равни възможности
[9]. Програмна система подготвителна група
[10]. Протокол – 12 ПС-04.09.2017
[11]. Протокол – 13 ПС-12.09.2017
[12]. Стратегия за развитие на училището
[13]. Училищен учебен план 1 клас
[14]. Училищен учебен план за 2 клас