НУ „Св.Климент Охридски“ обявява своя План – прием за първи клас за учебната 2023-2024 г.

НУ „Св.Климент Охридски“ обявява своя План – прием за първи клас за учебната 2023-2024 г.

Училищния план – прием в НУ „ Св.Климент Охридски“ за учебната 2023-2024 г. се изразява в следните параметри:

Брой паралелки в първи клас – една;

Брой места в паралелката в първи клас – 22;

Брой свободни места в останалите паралелки:

  • 2 клас – 3 места
  • 3 клас – 5 места
  • 4 клас – 5 места

За всички ученици от първи клас има възможност да бъдат включени в целодневна организация на учебния ден. Има налична материално – техническа база за осъществяване на обучението им – обзаведени учебни кабинети, 2 STEM работилници, интерактивен компютърен кабинет, лаптопи, таблети, мултимедии, интерактивна дъска, спортна площадка.

Организацията на учебния ден в училището за всички класове е целодневна и се осъществява като задължителните учебни часове и избираемите учебни часове се провеждат в самостоятелен блок преди обяд.