Документи 2019/2020г.

[1]. Годишен план за дейността на НУ  Св. Климент Охридски[2]. Годишна училищна програма ЦОУД [3]. Oрганизация на учебния ден [4]. План – Стратегия [5]. Програмна система [6]. Училищен учебен план за 1 клас [7]. Училищен учебен план за 2 клас [8]. Училищен учебен план за 3 клас [9]. Училищен учебен план за 4 клас

Още по темата...

Административни услуги, бланки и заявления

Административни услуги, бланки и заявления [1]. заявление за  записване ученици при преместване[2]. заявление за записване в  1 клас[3]. заявления за записване в подготвителна група[4]. Информация за административна услуга за деца в предучилищна група[5]. Информация за административна услуга завършен клас или начален етап[6]. Информация за административна услуга приемане и преместване на ученици[7]. Информация за признаване на период обучение от чужбина I – VI клас[8]. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ РОДИТЕЛ ЛИЧНИ ДАННИ  

Още по темата...

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация 1. Годишен отчет – ЗДОИ (2018)2. Административна информация 3. Вътрешни правила за достъп до обществена информация 4. Заявление за достъп до информация5. Искане за повторно ползване на информация6. Протокол за предоставяне на достъп до информация7. Протокол за устно заявление8. Решение за предоставяне на достъп до информация

Още по темата...

Протоколи и документи ОС

Протоколи от заседания на Обществен съвет Протоколи 2020г. [20]. Протокол 20: Утвърждава (1). бюджет 2020; (2). План-прием 2020/2021; (3). Помагала и учебници 2020/21 учебна година. Протоколи 2019г. [20]*. Протокол 19: Бюджет 2019г. и добавяне на училището в листа на иновативните училища [1]**. Протокол 1: Учредителен протокол, втори мандат, 10. 10. 2019г. [19]. Протокол 18: Становище на ОС относно отчет на бюджета за второ тримесечие на 2019г. [18]. Отчет на дейността на Обществен съвет за 2018-2019 година. [17]. Протокол 17: Разходна част на бюджет за първо тримесечие на 2019 календарна година.[16]. Протокол 16:…

Още по темата...

Документи 2018/2019 учебна година

Документи 2018/2019 учебна година [1]. Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2018г. [2]. протокол 14 – 10.10.2018 на Общ. Съвет [3]. Годишен план за дейността на училището [4]. Годишна училищна програма за ЦОУД [5]. График за консултации по учебните предмети [6]. организация на учебния ден [7]. Правилник за дейността на НУ Св. Климент Охридски [8]. Програма за превенция на ранното напускане на образователната система [9]. Програма за предоставяне на равни възможности [10]. Програмна система и график БДП [11]. Стратегия за развитие на училището [12]. Училищен учебен план [13]. Доклад…

Още по темата...

Документи за учебната 2017-2018 година

Документи за учебната 2017-2018 година [1]. Годишен план за дейността на НУ Св. Климент Охридски[2]. Годишна училищна програма за целодневно обучение[3]. Информация за организация на учебния ден[4]. Мерки за повешаване на качеството[5]. Отчет за изпълнение на Стратегия на училището за 2016-2017 година[6]. Правилник за дейността на училището[7]. Програма за превенция на ранното напускане и намаляване дела на преждевременно напусналите[8]. Програма за предоставяне на равни възможности[9]. Програмна система подготвителна група[10]. Протокол – 12 ПС-04.09.2017[11]. Протокол – 13 ПС-12.09.2017 [12]. Стратегия за развитие на училището[13]. Училищен учебен план 1 клас[14]. Училищен учебен…

Още по темата...